• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец май 2023 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 358 сигнала за произшествия.

От тях 212 са сигнали за пожари, 127 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 19 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали и трима пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 70 бр.
2. Пожар без материални загуби - 142 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 6 бр.
4. Авария – 2 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 3 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
7. Инцидент с източници на йонизиращи лъчения - 1 бр.
8. Катастрофа с транспортни средства - 15 бр.
9. Техническа помощ - 99 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 13 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 133 бр.
4. Техническа неизправност - 7 бр.
5. Нарушена технология – 1 бр.
6. Природни явления – 8 бр.
7. Умисъл – 7 бр.
8. В процес на установяване – 14 бр.
9. Други - 61 бр.
10. Детска игра - 1 бр.
11. Не се изисква – 68 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 5 бр.
2. Строителство - 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 1 бр.
4. Горско стопанство – 1 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 46 бр.
6. Търговия и ремонт - 3 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 3 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 81 бр.
9. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
12. Държавно управление - 3 бр.
13. Други дейности - 40 бр.
14. Не се изисква – 71 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 79 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 16 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 453 бр.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.