• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец април 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 446 сигнала за произшествия.

От тях 297 са сигнали за пожари, 123 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 26 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и шестима пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 83 бр.
2. Пожар без материални загуби - 214 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 7 бр.
4. Авария – 7 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 8 бр.
8. Техническа помощ - 98 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 2 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 14 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 202 бр.
5. Техническа неизправност - 7 бр.
6. Нарушена технология – 1 бр.
7. Природни явления – 41 бр.
8. Умисъл – 9 бр.
9. В процес на установяване – 12 бр.
10. Други - 42 бр.
11. Строителна неизправност - 3 бр.
12. Огневи работи - 5 бр.
13. Самозапалване - 3 бр.
14. Не се изисква – 53 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 5 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 6 бр.
4. Горско стопанство – 1 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 44 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 2 бр.
7. Търговия и ремонт - 2 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 5 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 130 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
12. Други дейности - 60 бр.
13. Не се изисква – 60 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 99 бр.
15. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 44 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 477 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.