• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец май 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 469 сигнала за произшествия.

От тях 323 са сигнали за пожари, 109 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 37 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 84 бр.
2. Пожар без материални загуби - 239 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 6 бр.
4. Авария – 5 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 5 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 17 бр.
7. Техническа помощ - 76 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 22 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 2 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 12 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 218 бр.
5. Техническа неизправност - 19 бр.
6. Природни явления – 13 бр.
7. Умисъл – 18 бр.
8. В процес на установяване – 15 бр.
9. Други - 51 бр.
10. Огневи работи - 2 бр.
11. Самозапалване - 1 бр.
12. Детска игра - 2 бр.
13. Не се изисква – 57 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 10 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 5 бр.
4. Горско стопанство – 3 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 50 бр.
6. Търговия и ремонт - 3 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 1 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 130 бр.
9. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
12. Държавно управление - 1 бр.
13. Други дейности - 52 бр.
14. Не се изисква – 83 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 90 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 36 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 481 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.