• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец юни 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 472 сигнала за произшествия.

От тях 207 са сигнали за пожари, 236 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 29 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама загинали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 50 бр.
2. Пожар без материални загуби - 157 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 1 бр.
4. Бедствие - 1 бр.
5. Авария – 7 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 3 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 11 бр.
8. Техническа помощ - 213 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 21 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 1 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 13 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 120 бр.
5. Техническа неизправност - 15 бр.
6. Природни явления – 118 бр.
7. Умисъл – 13 бр.
8. В процес на установяване – 10 бр.
9. Други - 54 бр.
10. Строителна неизправност - 1 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 2 бр.
13. Не се изисква – 74 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 11 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 1 бр.
4. Горско стопанство – 3 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 59 бр.
6. Търговия и ремонт - 3 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 6 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 116 бр.
9. Образование – 4 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 3 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
12. Държавно управление - 3 бр.
13. Други дейности - 73 бр.
14. Не се изисква – 91 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 65 бр.
16. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 42 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 447 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.