• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец юли 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 477 сигнала за произшествия.

От тях 320 са сигнали за пожари, 127 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 30 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и двама пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 99 бр.
2. Пожар без материални загуби - 221 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 8 бр.
4. Авария – 5 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 3 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 13 бр.
8. Техническа помощ - 96 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 31 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 22 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 216 бр.
4. Техническа неизправност - 18 бр.
5. Природни явления – 22 бр.
6. Умисъл – 8 бр.
7. В процес на установяване – 19 бр.
8. Други - 53 бр.
9. Строителна неизправност - 1 бр.
10. Самозапалване - 1 бр.
11. Не се изисква – 56 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 11 бр.
2. Строителство - 2 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 4 бр.
4. Горско стопанство – 3 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 69 бр.
6. Търговия и ремонт - 9 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 5 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 105 бр.
9. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 2 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
12. Други дейности - 54 бр.
13. Не се изисква – 85 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 96 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 39 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 489 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.