• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец август 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 395 сигнала за произшествия.

От тях 263 са сигнали за пожари, 104 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 28 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама пострадали, загинали няма.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 79 бр.
2. Пожар без материални загуби - 184 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 5 бр.
4. Авария – 6 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 13 бр.
7. Техническа помощ - 79 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 23 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 11 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 172 бр.
4. Техническа неизправност - 15 бр.
5. Природни явления – 12 бр.
6. Умисъл – 14 бр.
7. В процес на установяване – 12 бр.
8. Други - 39 бр.
9. Огневи работи - 3 бр.
10. Самозапалване - 3 бр.
11. Детска игра - 1 бр.
12. Не се изисква – 62 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 9 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 3 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 56 бр.
6. Търговия и ремонт - 4 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 2 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 94 бр.
9. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
10. Образование – 1 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 2 бр.
13. Държавно управление - 2 бр.
14. Други дейности - 46 бр.
15. Не се изисква – 60 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 82 бр.
17. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 27 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 495 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.