• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец септември 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 412 сигнала за произшествия.

От тях 235 са сигнали за пожари, 150 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 27 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама загинали и единадесет пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 66 бр.
2. Пожар без материални загуби - 169 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 7 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 3 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 21 бр.
7. Техническа помощ - 115 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 28 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 1 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 14 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 154 бр.
5. Техническа неизправност - 16 бр.
6. Природни явления – 29 бр.
7. Умисъл – 8 бр.
8. В процес на установяване – 15 бр.
9. Други - 52 бр.
10. Строителна неизправност - 1 бр.
11. Самозапалване - 1 бр.
12. Детска игра - 1 бр.
13. Не се изисква – 65 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 8 бр.
2. Селско и рибно стопанство - 3 бр.
3. Транспорт, складиране и пощи – 58 бр.
4. Търговия и ремонт - 3 бр.
5. Хотелиерство и ресторантьорство - 4 бр.
6. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 96 бр.
7. Образование – 2 бр.
8. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
9. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
10. Държавно управление - 2 бр.
11. Други дейности - 46 бр.
12. Не се изисква – 92 бр.
13. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 67 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 58 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 512 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.