• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец октомври 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 446 сигнала за произшествия.

От тях 308 са сигнали за пожари, 113 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 25 за лъжливи повиквания.

При пожарите има четирима загинали и двама пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 78 бр.
2. Пожар без материални загуби - 230 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 2 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 10 бр.
7. Техническа помощ - 96 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 22 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 2 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 10 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 214 бр.
5. Техническа неизправност - 18 бр.
6. Природни явления – 17 бр.
7. Умисъл – 19 бр.
8. В процес на установяване – 11 бр.
9. Други - 52 бр.
10. Строителна неизправност - 2 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Детска игра - 2 бр.
13. Не се изисква – 51 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 13 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 4 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 9 бр.
5. Горско стопанство – 3 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 46 бр.
7. Търговия и ремонт - 3 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 3 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 122 бр.
10. Образование – 4 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 2 бр.
13. Финансови и застрахователни дейности - 1 бр.
14. Държавно управление - 2 бр.
15. Други дейности - 51 бр.
16. Не се изисква – 75 бр.
17. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 81 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 35 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 492 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.