• PBZN
  • PBZN


•Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

•Наредба №3 от 31 юло 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

•Наредба №3 от 09 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

•Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

•Наредба №4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

•Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

•Наредба №7 от 8 юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите

•Наредба №16-116 от 08 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

•Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

•Указания за прилагането на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.