• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец ноември 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 420 сигнала за произшествия.

От тях 297 са сигнали за пожари, 96 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 27 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали и двама пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 82 бр.
2. Пожар без материални загуби - 215 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 2 бр.
4. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
5. Катастрофа с транспортни средства - 8 бр.
6. Техническа помощ - 85 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 27 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 3 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 13 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 190 бр.
5. Техническа неизправност - 7 бр.
6. Нарушена технология – 2 бр.
7. Природни явления – 8 бр.
8. Умисъл – 13 бр.
9. В процес на установяване – 11 бр.
10. Други - 60 бр.
11. Строителна неизправност - 2 бр.
12. Огневи работи - 2 бр.
13. Самозапалване - 3 бр.
14. Не се изисква – 52 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 10 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 7 бр.
5. Горско стопанство – 2 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 36 бр.
7. Търговия и ремонт - 4 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 6 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 101 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 2 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
12. Финансови и застрахователни дейности - 1 бр.
13. Държавно управление - 5 бр.
14. Други дейности - 59 бр.
15. Не се изисква – 78 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 78 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 48 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 393 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.