• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец септември 2023 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 422 сигнала за произшествия.

От тях 294 са сигнали за пожари, 104 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 24 за лъжливи повиквания.

При пожарите няма загинали или пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 50 бр.
2. Пожар без материални загуби - 244 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 3 бр.
4. Авария – 2 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 11 бр.
7. Техническа помощ - 87 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 17 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 13 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 224 бр.
4. Техническа неизправност - 13 бр.
5. Природни явления – 9 бр.
6. Умисъл – 7 бр.
7. В процес на установяване – 4 бр.
8. Други - 50 бр.
9. Огневи работи - 2 бр.
10. Не се изисква – 59 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 7 бр.
2. Строителство - 2 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 5 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 36 бр.
5. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
6. Търговия и ремонт - 3 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 7 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 101 бр.
9. Образование – 3 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
11. Държавно управление - 2 бр.
12. Други дейности - 90 бр.
13. Не се изисква – 65 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 75 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 24 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 508 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.