• PBZN
  • PBZN


•Закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия

•Наредба №1 от 04 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

•Наредба №6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

•Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

•Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

•Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

•Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

•Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

•Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.