• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец декември 2021 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 472 сигнала за произшествия.

От тях 240 са сигнали за пожари, 203 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 29 за лъжливи повиквания.

При пожарите има четирима загинали и четирима пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 67 бр.
2. Пожар без материални загуби - 173 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 6 бр.
4. Авария – 10 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 10 бр.
8. Техническа помощ - 174 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 24 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 6 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 14 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 149 бр.
5. Техническа неизправност - 20 бр.
6. Природни явления – 81 бр.
7. Умисъл – 4 бр.
8. В процес на установяване – 16 бр.
9. Други - 49 бр.
10. Строителна неизправност - 3 бр.
11. Огневи работи - 2 бр.
12. Самозапалване - 2 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Некачествен ремонт - 1 бр.
15. Не се изисква – 71 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 8 бр.
2. Строителство - 2 бр.
3. Горско стопанство – 1 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 54 бр.
5. Търговия и ремонт - 3 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 1 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 132 бр.
8. Образование – 4 бр.
9. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
11. Държавно управление - 7 бр.
12. Други дейности - 45 бр.
13. Не се изисква – 95 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 87 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 37 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 364 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.