• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец януари 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 399 сигнала за произшествия.

От тях 287 са сигнали за пожари, 87 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 25 за лъжливи повиквания.

При пожарите има шестима загинали и осем пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 95 бр.
2. Пожар без материални загуби - 192 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 11 бр.
4. Авария – 2 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 9 бр.
8. Техническа помощ - 62 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 5 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 17 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 173 бр.
5. Техническа неизправност - 18 бр.
6. Природни явления – 1 бр.
7. Умисъл – 10 бр.
8. В процес на установяване – 9 бр.
9. Други - 46 бр.
10. Строителна неизправност - 5 бр.
11. Огневи работи - 2 бр.
12. Самозапалване - 10 бр.
13. Некачествен ремонт - 1 бр.
14. Не се изисква – 51 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 10 бр.
2. Строителство - 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 3 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 41 бр.
5. Търговия и ремонт - 4 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 4 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 142 бр.
8. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
9. Хуманно здравеопазване и социална работа - 2 бр.
10. Държавно управление - 1 бр.
11. Други дейности - 28 бр.
12. Не се изисква – 40 бр.
13. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 96 бр.
14. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 53 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 313 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.