• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец февруари 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 356 сигнала за произшествия.

От тях 243 са сигнали за пожари, 76 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 37 за лъжливи повиквания.

При пожарите има четирима загинали и двама пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 56 бр.
2. Пожар без материални загуби - 187 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 4 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 2 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 3 бр.
8. Техническа помощ - 61 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 14 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 6 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 7 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 157 бр.
5. Техническа неизправност - 12 бр.
6. Природни явления – 5 бр.
7. Умисъл – 7 бр.
8. В процес на установяване – 19 бр.
9. Други - 43 бр.
10. Строителна неизправност - 4 бр.
11. Самозапалване - 2 бр.
12. Детска игра - 1 бр.
13. Некачествен ремонт - 1 бр.
14. Не се изисква – 41 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 6 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 5 бр.
5. Горско стопанство – 1 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 30 бр.
7. Търговия и ремонт - 5 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 3 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 90 бр.
10. Образование – 2 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
12. Финансови и застрахователни дейности - 1 бр.
13. Други дейности - 43 бр.
14. Не се изисква – 66 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 61 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 34 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 292 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.