• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец март 2022 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 584 сигнала за произшествия.

От тях 415 са сигнали за пожари, 148 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 21 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и двама пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 92 бр.
2. Пожар без материални загуби - 323 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 3 бр.
4. Авария – 10 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 2 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
7. Инцидент с източници на йонизиращи лъчения - 1 бр.
8. Катастрофа с транспортни средства - 7 бр.
9. Техническа помощ - 123 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 42 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 9 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 8 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 275 бр.
5. Техническа неизправност - 19 бр.
6. Природни явления – 55 бр.
7. Умисъл – 16 бр.
8. В процес на установяване – 7 бр.
9. Други - 53 бр.
10. Строителна неизправност - 4 бр.
11. Самозапалване - 7 бр.
12. Детска игра - 1 бр.
13. Не се изисква – 67 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 12 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 27 бр.
5. Горско стопанство – 1 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 56 бр.
7. Търговия и ремонт - 8 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 4 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 136 бр.
10. Образование – 1 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 4 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 5 бр.
13. Държавно управление - 5 бр.
14. Други дейности - 84 бр.
15. Не се изисква – 128 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 87 бр.
17. Административни и спомагателни дейности - 2 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 50 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 358 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.