• PBZN
  • PBZNБАНКОВА СМЕТКА НА СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН /СДПБЗН/

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН
IBАN: BG 80 BNBG 9661 3100 1575 01
BIC на БНБ: BNBGBGSD
БНБ - ЦУ
БУЛСТАТ: 129010709


Внасянето на дължимата държавна такса за извършените от СДПБЗН административни услуги може да се извърши по банков път или чрез картово плащане, посредством наличен в деловодството на СДПБЗН и всички Районни служби ПОС ТЕРМИНАЛ.Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.