• PBZN
  • PBZN


Такса по Закона за МВР

За извършваните административни услуги се заплаща държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в Министерството на вътрешните работи.


Тарифа №4


Внасянето на дължимата държавна такса за извършените от СДПБЗН административни услуги може да се извърши по банков път или чрез картово плащане, посредством наличен в деловодството на СДПБЗН и всички Районни служби ПОС ТЕРМИНАЛ.
Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.