• PBZN
  • PBZN


Издаване на документи
Структурните звена на СДПБЗН извършват следните административни услуги по искане на заинтересовани лица:

  1. Издават Становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност, код 987 в регистъра на административни услуги - 987. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 1

  2. Издават Становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация, код 1305 в регистъра на административни услуги -1305. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 2

  3. Издават Становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт, код 2997 в регистъра на административни услуги - 2997. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 3

  4. Издават Сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност, код 449 в регистъра на административни услуги - 449. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 4

  5. Издават удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на инфпрмация за извършваната дейност, код 1528 в регистъра на административни услуги - 1528. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 5

  6. Издават дубликат на издадени документи от органите на ПБЗН, код 1773 в регистъра на административни услуги - 1773. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 6

  7. Издават Разрешения за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, код 988 в регистъра на административни услуги - 988. Заинтересованото лице подава писмено Заявление по Образец 7

  8. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопаснот, код 3000 в регистъра на административни услуги - 3000. Заинтересованото лице подава писмено Уведомление по Образец 8


Работно време на деловодството на СДПБЗН (ул. „Екзарх Йосиф” № 46) – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, без прекъсване.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.