• PBZN
  • PBZN


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как да получа документ, удостоверяващ възникнало произшествие?

За възникналите произшествия, посетени на място от служители на СДПБЗН, се издава Удостоверение за произшествие. За целта е необходимо да се внесе Искане по образец 5 от заинтересованото лице в деловодството на СДПБЗН или на посочения електронен адрес: fire-sdpbzn@mvr.bg (сканирано след попълване и подписване от заявителя).
За административната услуга се плаща държавна такса, в размер на 2.50 лв., дължима при подаване на Искането.

Какъв е срокът за издаване на Удостоверение за произшествие?

Удостоверението се издава в срок от 14 дни, но съгласно Собствените стандарти за качество на СДПБЗН, този срок е скъсен до 3 работни дни, след подаване на Искането.

По какъв начин мога да заплатя дължимата държавна такса за административната услуга?

Внасянето на дължимата държавна такса може да се извърши по един от следните начини:
- по банков път, по сметката на СДПБЗН:
IBAN: BG 80 BNBG 9661 3100 1575 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – ЦУ
- чрез картово плащане, посредством наличния в деловодството на СДПБЗН ПОС-терминал.

По какъв начин се изчисляват сроковете за извършване на административни услуги?

Срокът започва да тече от деня, следващ деня на подаване на Искането, като се броят последователно всички дни от календара, вкл. работни и неработни, до изтичане на последния указан в срока ден. Когато последният ден от срока е неработен, срокът изтича в първия следващ работен ден.

С какво работно време е деловодството на СДПБЗН и къде се намира?

Центърът за административни услуги (деловодството) се намира в сградата на СДПБЗН, на ул. „Екзарх Йосиф“, № 46, на партерния етаж, като граничи с фоайето.
Можете да бъдете обслужени всеки работен ден от седмицата, от 08:30 часа до 17:30 часа, без прекъсване.

Къде мога да намеря образци на Искания за извършваните административни услуги?

- образците са достъпни в деловодството на СДПБЗН, на хартиен носител;
- налични са и в сайта на СДПБЗН sofia-fire@mvr.bg – „Адм. услуги“ – „Издаване на документи“, откъдето могат да бъдат изтеглени.

По какъв начин мога да сигнализирам за нарушени изисквания за пожарна безопасност в конкретен обект?

Необходимо е да внесете писмо в свободен текст, в което да изложите данни за обекта – вид, адрес, както и за естеството на нарушенията. Трябва да посочите Вашите имена, тел. контакт, както и да укажете предпочитания начин за получаване на отговора – по пощата на адрес; на посочен e-mail адрес или лично - на място в деловодството.
За извършването на проверка и изготвянето на отговор не се дължи държавна такса.
В зависимост от местонахождението на обекта, следва да отправите сигнала си към съответната териториално компетентна районна служба за Вашия район:
Средец и Оборище – Първа РСПБЗН
Сердика, Надежда и Нови Искър – Втора РСПБЗН
Възраждане, Илинден и Красна поляна – Трета РСПБЗН
Триадица и Лозенец – Четвърта РСПБЗН
Слатина и Подуяне – Пета РСПБЗН
Витоша, Красно село и Овча купел – Шеста РСПБЗН
Младост, Студентски, Изгрев и Панчарево – Седма РСПБЗН
Искър и Кремиковци – Осма РСПБЗН
Люлин, Банкя и Връбница – Девета РСПБЗН

Как да се свържа със СДПБЗН или РСПБЗН?

Начините за връзка – адрес, телефони, e-mail на структурите можете да намерите на сайта на СДПБЗН sofia-fire@mvr.bg, в раздел „Контакти“.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.