• PBZN
  • PBZN


Младежки противопожарни отряди “МЛАД ОГНЕБОРЕЦ”

Движението Младежки противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец” е с международен характер. В България движението е възстановено от началото на учебната 1999/2000 година, по разработен Примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката за организация на дейността в системата на народната просвета през учебната година. Основната цел на младежкото движение е повишаване на физическата дееспособност на младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии.

Отрядите “Млад огнеборец” от софийските училища се обучават и подготвят от служителите на Столично управлвние "Пожарна безопасност и спасяване”, със съдействието на Столична община, директорите и педагозите от училищата и на Регионалния инспекторат на Министерство на образованието, младежта и науката. В МПО се приемат на доброволен принцип, физически здрави младежи и девойки, на възраст от 12 до 16 години. За приемане в отрядите, младежите подават до директора на съответното училище: 1) молба за участие и 2) декларация за съгласие от родителя. Изграждането на нови МПО в СОУ и ОУ в столицата започва в началото на всяка учебна година.

Теоретичната подготовка на младите огнеборци се ръководи от инструкторите на отрядите (пожарникари-професионалисти) под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с Инспектората на МОМН.

Практическата подготовка и спортно- състезателната дейност се провеждат от инструкторите и от водачите на отборите - определени педагогически лица от учебното заведение.

Състезателната подготовка и провеждането на състезанията между отрядите е съобразена с Международния правилник за състезания на младежки пожарникарски отбори, издаден от Международната комисия за ръководство на младежите към CTIF (Международен технически комитет по предотвратяване и гасене на пожарите). Състезанията на МПО се провеждат по дисциплини, регламентирани в Правила за провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец”, а именно:

  ▪   1. “Бойно разгръщане на състезателна пътека”.

  ▪   2. “400 m щафетно бягане с препятствия”.

Оценяването на резултатите, отделно за двете дисциплини, се извършва от съдийска комисия по конкретно зададени таблични форми – Приложения №№ 1-4 към Правилата за провеждане на състезанията. Крайното комплексно класиране на отборите се оформя от общия брой точки, присъдени на отбора при двете отделни дисциплини.

През времето от 1999/2000 учебна година досега, столичните пожарникари обучават и подготвят за участие в състезанията ежегодно около 56-70 броя младежки отряда “Млад огнеборец” от софийските училища с 600-800 бр. ученици. Всяка година, в провежданите през м. май градски състезания участват общо 10 отбора. Това са деветте отбора - първенци за настоящата учебна година от проведените през м.април районни състезания, както и отбора - градски първенец от предишната учебна година. Всички деца, участващи в състезанията, получават подаръци, закуски и напитки. За всички отбори има грамоти. Състезателите от отборите, класирани на първите три места, получават медали, а отборите – призови шампионски купи.

Излъченият в комплексното класиране отбор – столичен първенец представя София на Републиканските състезания на младите огнеборци, провеждани досега ежегодно в курорта Албена. Отборът – републикански шампион представя България на Международни състезания и на други форуми на международно ниво.

Опитът на европейските страни показва положителни резултати при заангажиране на учащите се в широко разпространената при тях организация на младежки противопожарни отряди. Ангажирането на част от извънкласното време на младежите с полезни и привлекателни занимания е добра алтернатива на редица негативни обществени влияния. С такива интересни форми със състезателен и възпитателен характер се подпомага в голяма степен и противопожарната култура на подрастващите. Създават се умения за адекватни действия, за защита и самозащита при пожари, аварии, бедствия и свързаните с тях опасности.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.