• PBZN
  • PBZN


Спортен клуб
Спортен клуб по пожароприложен спорт "ОГНЕБОРЕЦ - СОФИЯ"

От дълги години в СУ ПБЗН е учреден и функционира спортен клуб по пожароприложен спорт, който на 05.12.2000г. е официално регистриран като самостоятелно юридически лице под името СКППС “Огнеборец-София”. На 30.12.2003г. същия е пререгистриран съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Към клуба са учредени 10 секции – във всяка РСПБЗН. Към клуба функционира и секция Младежки противопожарни отряди “Млад огнеборец”.

Целите на Спортен клуб по пожароприложен спорт (СКППС) основно са две: да развива пожароприложния спорт като организира и участва във вътрешни и международни състезания съгласувани с БФППС и да подпомага методически обществените организации и районните служби, свързани с обучението на ученици и провеждането на състезания с младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец”.

Дейността на СКППС е свързана със служебната дейност, тъй като пожароприложния спорт се явява заключителен етап от професионалната и практическа натренираност на личния състав.

СУ ПБЗН разполага с база за провеждане на състезания по пожароприложен спорт. В 05 РС ПБЗН е изградена четириетажна кула /стена за изкачване/ с четири коридора. На същата е провеждан Републикански преглед през 2000г. и се провеждат районните и зонални състезания по ППС на отборите от София-град. За изпълнение на дисциплините “100-метрова пътека с препятствия”, “пожарна щафета 4x100 метра с препятствия” и “бойно разгръщане от мотопомпа” СУ ПБЗН използва базата на стадион Раковски. Има изградени четириетажни кули в 01, 04 и 08 РСПБЗН, но за провеждане на тренировъчен процес е необходимо да се извърши ремонт на същите. Съществуващата база в 02, 04, 05 и 08 РСПБЗН може да се използва за изпълнение на елементи от дисциплините “100 метрова пътека с препятствия”, “пожарна щафета 4x100 метра с препятствия” и “бойно разгръщане от мотопомпа”.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.