• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец октомври 2023 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 509 сигнала за произшествия.

От тях 376 са сигнали за пожари, 99 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 34 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един пострадал, няма загинали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 77 бр.
2. Пожар без материални загуби - 299 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 7 бр.
4. Авария – 3 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 9 бр.
8. Техническа помощ - 78 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 24 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 3 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 19 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 278 бр.
5. Техническа неизправност - 14 бр.
6. Нарушена технология – 1 бр.
7. Природни явления – 9 бр.
8. Умисъл – 10 бр.
9. В процес на установяване – 11 бр.
10. Други - 47 бр.
11. Самозапалване - 4 бр.
12. Некачествен ремонт - 1 бр.
13. Не се изисква – 54 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 11 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 13 бр.
5. Горско стопанство – 4 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 47 бр.
7. Търговия и ремонт - 3 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 7 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 134 бр.
10. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
11. Образование – 2 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 4 бр.
13. Държавно управление - 2 бр.
14. Други дейности - 94 бр.
15. Не се изисква – 65 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 85 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 86 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 488 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.