• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец март 2024 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 448 сигнала за произшествия.

От тях 340 са сигнали за пожари, 84 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 24 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 72 бр.
2. Пожар без материални загуби - 268 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 3 бр.
4. Авария – 2 бр.
5. Катастрофа с транспортни средства - 9 бр.
6. Техническа помощ - 70 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 31 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 2 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 6 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 239 бр.
5. Техническа неизправност - 7 бр.
6. Нарушена технология – 1 бр.
7. Природни явления – 4 бр.
8. Умисъл – 18 бр.
9. В процес на установяване – 10 бр.
10. Други - 41 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 2 бр.
13. Некачествен ремонт - 1 бр.
14. Не се изисква – 61 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 15 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 13 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 38 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 2 бр.
7. Търговия и ремонт - 5 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 103 бр.
9. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
11. Държавно управление - 3 бр.
12. Други дейности - 66 бр.
13. Не се изисква – 50 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 123 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 36 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 535 бр.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.