• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец ноември 2021 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 531 сигнала за произшествия.

От тях 258 са сигнали за пожари, 249 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 24 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и осем пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 74 бр.
2. Пожар без материални загуби - 184 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 10 бр.
4. Авария – 2 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 4 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 3 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 14 бр.
8. Техническа помощ - 216 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 21 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 7 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 5 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 176 бр.
5. Техническа неизправност - 12 бр.
6. Природни явления – 133 бр.
7. Умисъл – 13 бр.
8. В процес на установяване – 13 бр.
9. Други - 49 бр.
10. Строителна неизправност - 4 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 3 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Некачествен ремонт - 1 бр.
15. Не се изисква – 68 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 12 бр.
2. Строителство - 1 бр.
3. Горско стопанство – 3 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 72 бр.
5. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
6. Търговия и ремонт - 3 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 4 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 121 бр.
9. Образование – 2 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
12. Финансови и застрахователни дейности - 1 бр.
13. Държавно управление - 5 бр.
14. Други дейности - 100 бр.
15. Не се изисква – 109 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 70 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 40 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 352 бр.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.