• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец август 2023 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 515 сигнала за произшествия.

От тях 372 са сигнали за пожари, 109 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 34 за лъжливи повиквания.

При пожарите няма загинали или пострадали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 75 бр.
2. Пожар без материални загуби - 297 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 5 бр.
4. Авария – 5 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 3 бр.
6. Инцидент с източници на йонизиращи лъчения - 2 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 13 бр.
8. Техническа помощ - 83 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 28 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 20 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 266 бр.
4. Техническа неизправност - 13 бр.
5. Природни явления – 13 бр.
6. Умисъл – 17 бр.
7. В процес на установяване – 14 бр.
8. Други - 50 бр.
9. Самозапалване - 1 бр.
10. Не се изисква – 59 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 13 бр.
2. Строителство - 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 11 бр.
4. Горско стопанство – 1 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 59 бр.
6. Търговия и ремонт - 9 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 133 бр.
8. Образование – 2 бр.
9. Хуманно здравеопазване и социална работа - 5 бр.
10. Държавно управление - 3 бр.
11. Други дейности - 86 бр.
12. Не се изисква – 73 бр.
13. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 84 бр.
14. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 56 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 511 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.