• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец юли 2021 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 537 сигнала за произшествия.

От тях 354 са сигнали за пожари, 155 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 28 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама загинали и един пострадал.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 96 бр.
2. Пожар без материални загуби - 258 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 7 бр.
4. Авария – 10 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 5 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 4 бр.
7. Техническа помощ - 129 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 44 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 17 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 227 бр.
4. Техническа неизправност - 35 бр.
5. Нарушена технология – 1 бр.
6. Природни явления – 62 бр.
7. Умисъл – 16 бр.
8. В процес на установяване – 13 бр.
9. Други - 38 бр.
10. Огневи работи - 1 бр.
11. Самозапалване - 6 бр.
12. Не се изисква – 49 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 19 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 17 бр.
4. Горско стопанство – 1 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 58 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 2 бр.
7. Търговия и ремонт - 5 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 8 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 128 бр.
10. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
11. Образование – 1 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
13. Държавно управление - 1 бр.
14. Други дейности - 76 бр.
15. Не се изисква – 103 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 86 бр.
17. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 61 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 363 бр.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.