• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец юни 2024 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 414 сигнала за произшествия.

От тях 262 са сигнали за пожари, 125 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 27 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и трима пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 79 бр.
2. Пожар без материални загуби - 183 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 4 бр.
4. Авария – 1 бр.
5. Катастрофа с транспортни средства - 5 бр.
6. Техническа помощ - 115 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 15 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 171 бр.
4. Техническа неизправност - 20 бр.
5. Природни явления – 34 бр.
6. Умисъл – 14 бр.
7. В процес на установяване – 6 бр.
8. Други - 43 бр.
9. Строителна неизправност - 1 бр.
10. Огневи работи - 4 бр.
11. Детска игра - 1 бр.
12. Не се изисква – 52 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 6 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 1 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 47 бр.
6. Търговия и ремонт - 7 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 2 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 101 бр.
9. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
10. Образование – 1 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 2 бр.
12. Други дейности - 62 бр.
13. Не се изисква – 66 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 87 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 46 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 630 бр.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.