• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец април 2021 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 377 сигнала за произшествия.

От тях 256 са сигнали за пожари, 94 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 27 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали и пет пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 63 бр.
2. Пожар без материални загуби - 193 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 8 бр.
4. Бедствие - 1 бр.
5. Авария – 10 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 4 бр.
7. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 1 бр.
8. Катастрофа с транспортни средства - 10 бр.
9. Техническа помощ - 60 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 3 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 11 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 172 бр.
5. Техническа неизправност - 15 бр.
6. Природни явления – 8 бр.
7. Умисъл – 4 бр.
8. В процес на установяване – 11 бр.
9. Други - 36 бр.
10. Строителна неизправност - 1 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 1 бр.
13. Некачествен ремонт - 1 бр.
14. Не се изисква – 59 бр.
15. Неконтролируемо изпускане на води – 1 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 11 бр.
2. Селско и рибно стопанство - 6 бр.
3. Транспорт, складиране и пощи – 40 бр.
4. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
5. Търговия и ремонт - 3 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 7 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 94 бр.
8. Образование – 3 бр.
9. Държавно управление - 2 бр.
10. Други дейности - 48 бр.
11. Не се изисква – 66 бр.
12. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 68 бр.
13. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 40 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 224 бр.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.