• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец февруари 2023 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 534 сигнала за произшествия.

От тях 393 са сигнали за пожари, 107 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 34 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама пострадали и един загинал.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 91 бр.
2. Пожар без материални загуби - 302 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 3 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с източници на йонизиращи лъчения - 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 7 бр.
8. Техническа помощ - 91 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 33 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 7 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 15 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 271 бр.
5. Техническа неизправност - 9 бр.
6. Нарушена технология – 2 бр.
7. Природни явления – 21 бр.
8. Умисъл – 18 бр.
9. В процес на установяване – 8 бр.
10. Други - 39 бр.
11. Строителна неизправност - 8 бр.
12. Самозапалване - 6 бр.
13. Не се изисква – 63 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 11 бр.
2. Строителство - 3 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 16 бр.
4. Горско стопанство – 2 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 30 бр.
6. Търговия и ремонт - 4 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 6 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 148 бр.
9. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
10. Образование – 3 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 8 бр.
13. Държавно управление - 2 бр.
14. Други дейности - 71 бр.
15. Не се изисква – 80 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 113 бр.
17. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 31 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 404 бр.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.