• PBZN
  • PBZN


За жътвата
Жътвената кампания - повишена пожарна опасност

Ежегодно, във връзка с настъпване на жътвената кампания, през м.май Столична дирекция ПБЗН започва работа по организация на дейността и вземане на превантивните мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията. В крайградските райони на София със зърнено-житни култури обикновено се засаждат над 50 000 дка земеделски площи. Инспекторите контролират изораването на изискващите се противопожарни ивици и поставянето на забранителни знаци. Провеждат инструктажи с арендатори, председатели на земеделски кооперации и механизаторни групи. При проведени работни срещи с кметовете се акцентира на пълната забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. На вниманието на дежурните смени в диспечерните помещения на районните служби са изготвените подробни карти - с разположение на житните масиви, означени близкостоящи водоеми, както и пътищата за достъп с противопожарни автомобили.

Инспекторите провеждат регулярни проверки на земеделската техника, която ще участва в жътвената кампания. В съответните наредби за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи се конкретизира началото на пожароопасния период, произтичащ от определяне на “восъчната зрялост” на житните масиви. Посочени са изискванията към юридическите лица, стопанисващи житни масиви, пътища и други обекти в близост до тях, относно осигуряване на пожарната безопасност. Заложени са критерии при осигуряването на физическа охрана и за назначаване на наблюдатели на земеделските земи. За столицата, конкретните задължения през пожароопасния сезон на кметовете на райони и кметства, на ръководствата на Природен парк „Витоша”, „ЧЕЗ Разпределение – България” АД, „Озеленяване” ЕАД, „Софийска вода” АД и на други общински фирми, се регламентират със заповед на кмета на София.


Основните причини

Запалванията и пожарите в житните масиви и сухата растителност най-често са причинени от искри от неизправна земеделска техника и следствие небрежно боравене с открит огън. Стопаните и ползвателите на земеделски земи често пренебрегват законовата забрана за палене на стърнища, сухи треви, слогове и крайпътни ивици. Опалването на стърнищата и пламналата сухата растителност бързо обхваща намиращите се в съседство насаждения и горския фонд, застрашават се хора и животни, стопански сгради, вилни и жилищни постройки. Запалените растителни отпадъци в междублоковите пространства на столицата често са предпоставка за възникване на пожари, които често довеждат до опожаряване на паркираните в близост автомобили. На риск са изложени съседни обекти - бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.


Огнището на двора

Ако в двора се предприеме изгаряне на растителните отпадъци, е необходимо предварително да се оценят евентуалните опасности. Не се пали огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. Огнището се обезопасява с кръг от камъни и се оборудва предварително с подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Разпаленият огън никога не се оставя без наблюдение. Във ветровито време не се пали огън - вятърът пренася на големи разстояния искри и запалени частици и огънят неконтролируемо обхваща големи площи.


Земеделската техника

Всяка земеделска машина трябва да е изправна, оборудвана с пожарогасители и с монтирани искрогасители на димоотводните тръби. При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Забранява се паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в узрелите зърнени масиви, както и в близост до тях. Изключително опасни са и предприетите сред нивите огневи работи по земеделската техника. От особена важност е наличието на разорани негорими ивици около гробищни паркове, жп линии, сметища, газопроводи и други пожароопасни обекти.


Туристите и стопаните на вилни и земеделски имоти

Да проявяват особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в сухото горещо време. Небрежно изхвърлената угарка в сухата трева може да причини големи щети. Особено безотговорно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата, за да се осигури свежа паша.

ПРОВЕРКИТЕ на столичните инспектори по изправността на земеделската техника и за спазване на останалите изисквания за пожарната безопасност се правят периодично. Акцентът предстои по време на самата жътвена кампания.

НА ТЕЛЕФОН 112 подайте съобщение при откриване признаци на пожар. С добре преценен за Вас риск, до идване на пожарните екипи, започнете гасене на пожара с подръчни средства. За проблеми, въпроси и консултации, свързани с осигуряването на пожарната безопасност, гражданите и длъжностните лица имат възможност да се обърнат към съответните районни служби при СДПБЗН.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.