• PBZN
  • PBZN


При повишена радиоактивност

Опасност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване мерките за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения. Въпросите, свързани със сигурността на атомните електроцентрали, имат първостепенно значение за всички страни. Извършва се непрекъснат радиационен контрол и се предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на аварийна опасност. Осъществява се обмен на информация чрез Международната агенция по атомна енергия /МААЕ/ към ООН, подписани са двустранни спогодби между съседни страни за уведомяване и оказване на помощ. Вероятността за възникване на авария в атомна електроцентрала е сведена до възможния минимум. Това се отнася както за нашата атомна електроцентрала “Козлодуй”, така и за АЕЦ в другите страни. Но в подкрепа на сигурността е предвидена организация за реагиране в случай на авария. Разработени са аварийни планове и разчети и са предвидени средства за индивидуална и колективна защита. Организацията на работата в случай на авария в АЕЦ с цел защитата на населението, околната среда и националното стопанство, се базира на нормативни актове, препоръките на МААЕ, на Националния авариен план, регионалните аварийни планове и на Аварийния план на АЕЦ. Аварийните планове са взаимно обвързани и се актуализират всяка година. Аварийното планиране означава да бъдем готови. Да знаем, че при радиационна обстановка хората може да получат облъчване от радиоактивното замърсяване: външно при престояване в замърсен район и вътрешно – чрез вдишване на радиоактивен въздух, както и чрез хранителни продукти и вода. Аварийното планиране не означава реална опасност, а готовност на държавните институции и на кризисните екипи за осъществяването на организационни, инженерно-технически, радиационно - хигиенни и лечебно-профилактични мерки. При повишена радиоактивност съществува опасност за хората, но защитата от радиоактивно облъчване е възможна. Специализираните държавни органи предвиждат мерки за ограничаване на вредните последици за населението, но за да можете да изпълнявате по-точно указанията при всяка конкретна ситуация е добре да имате предварителни познания.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ
Поведение на населението в 30 - километровата зона на АЕЦ в първите часове след аварията

При възникването на радиационна авария с опасност за населението, ще бъдете уведомени своевременно. Сигналът се подава чрез локалната сиренна система на АЕЦ “Козлодуй”, сирената система в 30-км. зона, Българското национално радио, Българската национална телевизия, местни радиотранслационни възли и други средства.

При получаване на сигнал за радиационна авария:

  ▪  Спазвайте конкретните указания на органите на Министерството на вътрешните работи - Пожарна безопасност и защита на населението.
  ▪  Спазвайте препоръките на Министерството на здравеопазването. Ако има решение за йодна профилактика, вземайте йодни таблетки по дадената ви схема.
  ▪  Имайте готовност да бъдете евакуирани, за целта следете подаването на съответния сигнал. Поставете в полиетиленови пликове документи за самоличност, пари, лекарства, носими ценности, комплект връхни дрехи, храна за две-три денонощия, питейна вода.
  ▪  Ако имате в дома си помещение, подходящо за укритие, веднага го заемете, а при липса на укритие, вземете мерки за уплътняване на вратите и на прозорците.
  ▪  Консумирайте само трайни и консервирани продукти.
  ▪  Ограничете излизането от дома си, ако това е наложително, използвайте противогаз с филтър за радиоактивен йод, противопрахови маски, марлени превръзки. След пребиваване на открито свалете обувките и връхните дрехи и ги приберете отделно.
  ▪  Спазвайте правилата за лична хигиена.
  ▪  Следете информацията за обстановката по радиото и телевизията.

При получаване на сигнал за евакуация:

  ▪  Изключете електрическата, газовата и водопроводната мрежа и загасете печките, затворете вратите и прозорците и спуснете пердетата, вземете със себе си най-необходимото.
  ▪  Евакуация с личен транспорт до пункта за специална обработка ще се разрешава само ако предварително ви е даден специален евакуационен пропуск.
  ▪  Не вземайте домашни животни, затворете добитъка и оставете в помещенията вода и храна за 2-3 дена. Ако е необходимо животните ще бъдат евакуирани допълнително от съответните органи.
  ▪  В пунктовете, на границата на 30-километровата зона, ще получите указания за мястото и процедурата по настаняването ви.

Поведение на населението извън 30-километровата зона на АЕЦ, както и на населението в зоната в случай, че не е наложително извършването на евакуация
  ▪  Спазвайте лична хигиена:
Измивайте ръцете си старателно, особено преди хранене, къпете се всекидневно. Дишайте през носа, а при излизане през маска или навлажнена кърпа. При влизане в жилището трябва да събуете обувките и да свалите връхните дрехи, съхранявайте ги отделно.
  ▪  Не допускайте замърсяване на вашето жилище:
Децата трябва да останат вкъщи до изясняване на обстановката. Затворете прозорците и добре ги уплътнете, проветрявайте само при тихо време и то чрез прозорец, на който сте поставили в 3-4 пласта тензух или друго парче плат. Не метете и не тупайте, почиствайте ежедневно с влажна кърпа. При ползване на прахосмукачка, изходящата струя трябва да се филтрира допълнително през мокра кърпа. Изпирайте често дрехите и спалното бельо, не сушете на открито. Хранителните продукти съхранявайте в плътно затворени съдове, следете указанията и конкретните мерки за кулинарната им обработка.
  ▪  Когато сте на открито:
Не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете пътуванията, особено по черни и прашни пътища. Необходимо е често да се мият улиците и тротоарите. Не метете двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около къщата си. Не сядайте на тревата и другите зелени площи. Не се къпете в открити водоеми.
  ▪  Обработка на хранителни продукти и вода:
Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна забрана. За предпочитане е да използвате наличните консервирани и други трайни хранителни продукти. Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в найлонови торби. Запазването на хранителните продукти да става в мазета, затворени килери и ниши или в херметически затварящи се съдове. Обработвайте и приготвяйте храните в затворени помещения. Изключете от менюто си листниковите зеленчуци и млякото. Сравнително по-безопасни са оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето и свинско месо, както и океанската риба. Използвайте сухото мляко за ежедневното меню на децата.
Замърсените хранителните продукти, които не подлежат на термична обработка, консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително изкисване за 24 часа. При готвенето обезкостете и нарежете месото на парчета до 70 г., накиснете го във вода /1:4/ за 24 часа и изхвърлете водата. Сварете месото и изхвърлете първия бульон. Вода за питейни и домакински нужди да се взема само от закрити, контролирани и разрешени за ползване водоизточници. Препоръчително е децата да пият предимно минерална вода с ниско съдържание на радон.
  ▪  Мерки за опазване на животните и селскостопанската продукция:
През първия период на високо замърсяване животните да не се извеждат от оборите, да се преустанови пашата, а храненето да става с навлажнени концентрирани или с груби фуражи. Боксовете и другите закрити помещения да се измиват ежедневно с вода. Останалите на открито сено и други фуражи да се ползват след отстраняване на горния слой /10-15 см./. Добитите през периода фуражи да се складират за около 2 месеца. Реколтата да се събира във възможните най-късни агротехнически срокове. За намаляване степента на замърсеност на растителните суровини, спазвайте конкретните указанията на компетентните органи за обработването на продуктите и сроковете за използването им.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.