• PBZN
  • PBZN


Забрани и изисквания за монтаж

Газови съоръжения и инсталации не се монтират в подземни помещения (с под, разположен по-ниско от нивото на околния терен). Допуска се, в самостоятелно помещение, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, да се монтират газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и газови уреди, само ако в помещението са изпълнени следните условия:

   1. Помещението да е газодимоуплътнено.

   2. Подът му е изпълнен под формата на котлован с височина 0,2 m.

   3. Облицовката на стените, таваните и подовете му са от негорими материали.

   4. Да е отделено от останалите помещения с пожарозащитна преграда с граница на огнеустойчивост 60 min и със самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост 60 min.

   5. Да е оборудвано с газсигнализаторна инсталация с датчици, монтирани на височина 0,1 m от пода, като при достигане на концентрация на газа във въздуха 20% от долната граница на възпламеняемост, се задейства автоматика, която извършва следните действия:

  ▪   затваря електромагнитния вентил, монтиран на захранващия газопровод извън сградата;

  ▪   включва аварийна вентилация с 8-кратен въздухообмен за един час;

  ▪   изключва ел.захранване и включва евакуационно осветление във взривозащитено изпълнение;

  ▪   включва звуков и светлинен сигнал на фасадата на сградата или в помещение с постоянно пребиваване на хора.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.