• PBZN
  • PBZN


Списанието

Първото илюстровано популярно списание за противопожарна просвета “Пожарникар” излиза в София през декември 1894 г., под редакцията на Спиро Матеев Костов. След множество преименувания, през 1991 г. изданието на пожарникарите започва да излиза под името “Ало, 160”.

Понастоящем то се нарича “SOS 112”, във връзка с въвеждането на единна европейска телефонна система 112 за светкавично алармиране на полицията, пожарната и спешната медицинска помощ в случаи на пожари, бедствия и аварии.

Първият редактор на специализирано пожарникарско списание Спиро Костов ни е завещал десетте нравствени заповеди за пожарникаря:

1. Вярвай в едно мощно изречение: “Съединението прави силата”, върху което се основава добрият успех на командата и нейната деятелност.

2. Не носи напразно името “Пожарникар” и пожарникарските знакове, а помагай на пожарникарството и прави на своите старейшини и другари колкото се може повече чест и уважение.

3. Помни, че ти трябва да посещаваш редовно обученията и да изслушваш с внимание наставленията, за да можеш да придобиеш нужните способности и вещина, които ти трябват при съвестното изпълнение на тежката длъжност, която доброволно си предприел спрямо ближния, и за защита и запазване на родния имот, а не прави това с користолюбива цел.

4. Почитай чистотата и дисциплината в командата, защото с това се постига дълготрайната й деятелност.

5. Недей губи здравето си и времето не в работа: чети по-често добрите книги по пожарникарството, за да се усъвършенстваш в това изкуство.

6. Не оставяй никога пожарните инструменти в неизправност, а всякога ги нареждай на своите места, така щото всички да бъдат в порядък и чистота.

7. Недей със своето нехайство или бавност да избегнеш заслугата, която можеш да получиш, ако стигнеш навреме на пожар и спасиш на ближния имота и живота.

8. Не изговаряй никога докачителни думи за никого, особено за своя другар, а гледай другарски да го посъветваш и укориш, когато последното заслужи.

9. Не претендирай в командата за чест, когато това право принадлежи на по-стария ти другар, по-способен и заслужил.

10. Не искай награда от своя ближен за заслугата, която си направил към него при спасяване на имота му от огън, не искай нито пари, нито покъщнина, нито дрехи, нито вола, нито осла и всичко онова, което е негово

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.