• PBZN
  • PBZN


Обучение и развитие

Когато не са на произшествие, нашите пожарникари поддържат и развиват своите знания и умения чрез теоретични учебни занятия и различни практически учения.

Пожаро-тактическите занятия са форма за практическа подготовка на състава от дежурните смени за гасене на пожари. При провеждането им се избира достатъчно сложен обект, който дава възможност за проиграване на сложна обстановка за цялостно отработване на всички въпроси и цели на занятието.

Периодично се провеждат и Щабни пожаро-тактически тренировки, които представляват форма за обучение на ръководния състав от служба ПБЗН. С тях се поставят различни цели:

  ▪  Създаване на умения и навици за изпълнение на функционалните задължения на лица      от щаба
  ▪  Усъвършенстване на уменията за ръководство на подразделенията
  ▪  Развиване на тактическо мислене и командни качества в обучаемите
  ▪  Отработване на взаимодействието между длъжностните лица в състава на щаба
  ▪  Разработване на оперативни схеми и др.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.