• PBZN
  • PBZN


Превантивна дейност

Превантивната дейност включва разработването на планове и информационно-разяснителни мероприятия, свързани със защита при бедствия и има за задача да формира необходимото поведение у населението за предотвратяване и отстраняване на причините и условията, които биха довели до възникване на криза.

Задача на нашите служители, занимаващи се с превантивна дейност, е да уведомяват държавни органи и организации, юридически лица и граждани при нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите и населените места и препоръчват конкретни мерки с превантивен характер. Те организират и осъществяват информационно-образователна и информационно-разяснителна дейност сред населението за формиране на необходимото поведение и действие при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.

Участват в разработването на документи за провеждане на тренировки и учения на силите и средствата от Единнната Спасителна Система. Подпомагат методически Столична община и районните администрации при обучение на населението, учащите се и децата от детските заведения за начините на поведение и действия при бедствия и прилагане на необходимите защитни мерки чрез предоставяне на програми и други помощни материали.

Изготвят и поддържат база данни за:

  ▪  потенциално опасните водостопански обекти;
  ▪  обекти от критичната инфраструктура;
  ▪  обекти, работещи с източници на йонизиращи лъчения и опасни химически вещества.

Те участват в междуведомствени комисии за проверка състоянието на стабилизирани и активирани свлачища; ерозирали речни брегове, в комисии за оценка на нанесени щети в резултат на природни бедствия и пр.

Контролират и координират:

  ▪  провеждането на радиационна и химическа защита, свързана с опасни вещества и      материали;
  ▪  работата на постовете за радиационно наблюдение и оповестяване.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.