• PBZN
  • PBZN


Управление на собствеността

Логистичният ни отдел се състои от две групи:

  ▪  Група Ремонт и      поддръжка
  ▪  Група Техническо      осигуряване

Заедно те са отговорни за осигуряване, подпомагане и поддържане на всички превозни средства и оборудване, използвани от службата.

Екипът на група Ремонт и поддръжка организира и координира всички дейности, свързани със сервизното обслужване на техническите средства и материалната база на СДПБЗН.

Групата за Техническо осигуряване следи за своевременното снабдяване с необходимите резервни части, консумативи, пожаротехническо оборудване и др., осигуряващи експлоатацията на противопожарната техника. Екипът е отговорен за своевременното отстраняване на възникналите неизправности, ремонт и извършване на техническото обслужване на техниката, с оглед привеждането й в оперативна готовност.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.