• PBZN
  • PBZN


•Наредба за реда за създаване доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба ПБЗН

•Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

•Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци и контрола върху тях

•Наредба №1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уреди за ниско напрежение в сгради

•Наредба №1 от 04 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

•Наредба №6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

•Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

•Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

•Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.