• PBZN
  • PBZN


•Закон за Министерство на вътрешните работи

•Наредба за реда за създаване доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба ПБЗН

•Закон за защита при бедствие

•Правилник за прилагане на закона за МВР

•Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

•Закон за административните нарушения и наказания

•Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци и контрола върху тях

•Административнопроцесуален кодекс

•Закон за устройство на територията

•Наредба №1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уреди за ниско напрежение в сгради

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.