• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец август 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 691 сигнала за произшествия.

От тях 362 са сигнали за пожари, 295 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 34 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един пострадал, загинали няма.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 62 бр.
2. Пожар без материални загуби - 300 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 5 бр.
4. Авария – 11 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 4 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 7 бр.
8. Техническа помощ - 267 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 18 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 1 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 12 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 274 бр.
5. Техническа неизправност - 15 бр.
6. Нарушена технология – 3 бр.
7. Природни явления – 139 бр.
8. Умисъл – 17 бр.
9. В процес на установяване – 15 бр.
10. Други - 60 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 1 бр.
13. Некачествен ремонт - 1 бр.
14. Не се изисква – 100 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 9 бр.
2. Селско и рибно стопанство - 18 бр.
3. Горско стопанство – 11 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 44 бр.
5. Търговия и ремонт - 2 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 5 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 166 бр.
8. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
9. Образование – 3 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 3 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 2 бр.
12. Държавно управление - 5 бр.
13. Други дейности - 107 бр.
14. Не се изисква – 207 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 74 бр.

През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 91 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 462 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.