• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец ноември 2018 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 532 сигнала за произшествия.

От тях 396 са сигнали за пожари, 99 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 37 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и шест пострадали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 98 бр.
2. Пожар без материални загуби - 298 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 5 бр.
4. Авария – 11 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 3 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 9 бр.
8. Техническа помощ - 70 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 32 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 9 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 12 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 278 бр.
5. Техническа неизправност - 21 бр.
6. Природни явления – 20 бр.
7. Умисъл – 15 бр.
8. В процес на установяване – 13 бр.
9. Други - 40 бр.
10. Строителна неизправност - 5 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Детска игра - 2 бр.
13. Не се изисква – 47 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 14 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 12 бр.
5. Горско стопанство – 1 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 65 бр.
7. Търговия и ремонт - 5 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 3 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 157 бр.
10. Образование - 1 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
13. Финансови и застрахователни дейности - 1 бр.
14. Други дейности - 62 бр.
15. Не се изисква – 91 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 78 бр.
17. Операции с недвижими имоти – 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 66 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 393 бр.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.