• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец септември 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 592 сигнала за произшествия.

От тях 447 са сигнали за пожари, 114 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 31 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали и четирима пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 101 бр.
2. Пожар без материални загуби - 346 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 7 бр.
4. Авария – 9 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 2 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 2 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 8 бр.
8. Техническа помощ - 86 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 28 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 3 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 7 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 338 бр.
5. Техническа неизправност - 20 бр.
6. Нарушена технология – 1 бр.
7. Природни явления – 3 бр.
8. Умисъл – 15 бр.
9. В процес на установяване – 9 бр.
10. Други - 42 бр.
11. Строителна неизправност - 3 бр.
12. Огневи работи - 3 бр.
13. Самозапалване - 1 бр.
14. Детска игра - 4 бр.
15. Некачествен ремонт - 1 бр.
16. Не се изисква – 83 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 8 бр.
2. Строителство - 2 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 12 бр.
4. Горско стопанство – 6 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 51 бр.
6. Търговия и ремонт - 6 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 2 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 155 бр.
9. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
10. Образование – 3 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
12. Държавно управление - 1 бр.
13. Други дейности - 93 бр.
14. Не се изисква – 130 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 90 бр.

През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 91 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 425 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.