• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец октомври 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 483 сигнала за произшествия.

От тях 332 са сигнали за пожари, 127 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 24 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един пострадал, загинали няма.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 89 бр.
2. Пожар без материални загуби - 243 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 11 бр.
4. Авария – 14 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 4 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 3 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 14 бр.
8. Техническа помощ - 81 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 32 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 4 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 12 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 231 бр.
5. Техническа неизправност - 14 бр.
6. Нарушена технология – 2 бр.
7. Природни явления – 6 бр.
8. Умисъл – 17 бр.
9. В процес на установяване – 12 бр.
10. Други - 46 бр.
11. Строителна неизправност - 3 бр.
12. Самозапалване - 2 бр.
13. Некачествен ремонт - 2 бр.
14. Не се изисква – 76 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 13 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 14 бр.
4. Горско стопанство – 2 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 53 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
7. Търговия и ремонт - 7 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 3 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 132 бр.
10. Образование – 1 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
12. Държавно управление - 3 бр.
13. Други дейности - 54 бр.
14. Не се изисква – 91 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 82 бр.
16. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 61 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 398 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.