• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец февруари 2020 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 545 сигнала за произшествия.

От тях 369 са сигнали за пожари, 158 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 18 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали и пет пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 95 бр.
2. Пожар без материални загуби - 274 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 8 бр.
4. Авария – 6 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 10 бр.
8. Техническа помощ - 131 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 41 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 11 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 16 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 257 бр.
5. Техническа неизправност - 17 бр.
6. Природни явления – 59 бр.
7. Умисъл – 8 бр.
8. В процес на установяване – 18 бр.
9. Други - 26 бр.
10. Строителна неизправност - 1 бр.
11. Самозапалване - 4 бр.
12. Детска игра - 1 бр.
13. Не се изисква – 68 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 15 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 9 бр.
5. Горско стопанство – 2 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 46 бр.
7. Търговия и ремонт - 4 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 3 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 146 бр.
10. Образование – 2 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
13. Държавно управление - 2 бр.
14. Други дейности - 72 бр.
15. Не се изисква – 101 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 116 бр.
17. Административни и спомагателни дейности - 3 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 64 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 444 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.