• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец декември 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 510 сигнала за произшествия.

От тях 305 са сигнали за пожари, 174 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 31 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали и трима пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 98 бр.
2. Пожар без материални загуби - 207 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 5 бр.
4. Авария – 8 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 14 бр.
8. Техническа помощ - 144 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 36 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 10 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 8 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 194 бр.
5. Техническа неизправност - 22 бр.
6. Природни явления – 69 бр.
7. Умисъл – 15 бр.
8. В процес на установяване – 16 бр.
9. Други - 28 бр.
10. Строителна неизправност - 2 бр.
11. Самозапалване - 4 бр.
12. Не се изисква – 75 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 10 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 2 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 60 бр.
6. Търговия и ремонт - 5 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 4 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 152 бр.
9. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 4 бр.
11. Държавно управление - 2 бр.
12. Други дейности - 40 бр.
13. Не се изисква – 80 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 116 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 64 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 482 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.