• PBZN
  • PBZN

Правила и мерки за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон

SUPBZN

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожар в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ напомня, че отговорност за осигуряване на пожарна безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност води до големи загуби на дом, имущество и ценности, а също така и застрашава живота на най-близките хора.

През отоплителния сезон се използват различни видове отопление, но каквото и да е то не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно им ползване. При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации. При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места.

Използването на нестандартни или неизправни отоплителни уреди увеличават опасността от възникване пожари. Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли.

Ето някои практични съвети, за недопускане на пожари през отоплителния сезон:

1. Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.
2. Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди.
3. Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.
4. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, трябва да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично, съгласно инструкциите на производителите.
5. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска.
6. Категорично е забранено употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление.
7. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо.
8. Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа).
9. Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и димоотводните им тръби на разстояние по-малко от 0,5 м. от горими и трудногорими материали.
10. Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

Не трябва да бъдат оставени и заключени сами вкъщи деца и трудноподвижни възрастни хора. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.

Спазването на тези правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.

Как да действаме в случай на възникнал пожар?

1. Да запазим спокойствие!
2. Да позвъним на тел. 112!
3. Когато се свържем с диспечера, кратко, точно и ясно да обясним:
- Къде е пожарът – адрес!
- Какво гори!
- Кой се обажда и телефон за обратна връзка!
- Има ли застрашени хора!
4. Изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.
5. При евакуация използвайте най-краткия, надежден и безопасен път.
6. За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите!
7. При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се ниско приведени.
8. Ако пътят ви за евакуация е блокиран, останете в банята, а при невъзможност да стигнете до нея – в някои от стаите или на терасата.
- Уплътнете пролуките около вратата с мокри хавлии, чаршафи, одяла, парцали и други подобни. По този начин ще забавите проникването на дима в помещението, където се намирате.
9. Ако е невъзможно да излезете от сградата, покажете се на прозореца или терасата, за да бъдете забелязани и за да можете да дишате чист въздух.
10. Ако дрехите ви се запалят, не бягайте, а веднага ги съблечете. Ако това не е възможно спрете, легнете и се търкаляйте.
11. Не се връщайте обратно в сградата, ако сте забравили нещо!

Бъдете отговорни към себе си, към близките и домовете си и бъдете много внимателни с огъня!


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.