• PBZN
  • PBZN

Информация ИЗБОРИ 2016 г.

SUPBZN

За гарантиране пожарната безопасност и защитата на населението в обектите на столицата, ангажирани с подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум на 06.11.2016 г. от страна на СДПБЗН бе извършено следното:

Предварително бяха уточнени местата за гласуване и помещенията за съхраняване на бюлетини. Проверени са всички обекти, свързани с изборния процес (печатници, помещения и сгради, в които са обособени изборни секции). Връчени са писма с указания относно спазване на мерките за пожарна безопасност. При проверките е акцентирано върху условията за успешна евакуация, наличието и изправността на уреди за първоначално пожарогасене. В хода на проверките са обхванати повече от 300 обекта, ангажирани с подготовката и произвеждането на изборите.

Проведено е обучение (инструктаж) на членовете на СИК и РИК за мерките за пожарна безопасност и действие с уреди за първоначално пожарогасене. Изпратени са писма до кметовете на столичните райони, с приложени към тях съгласувани инструкции с мерките за пожарна безопасност, които е необходимо да се спазват в сградите и помещенията по време на произвеждането на изборите.

Извършена е проверка на пожарната техника, намираща се на оперативно дежурство и в резерв, пожаро-техническото въоръжение, гасителните, свързочните и осветителните средства. За деня на произвеждане на изборите е осигурено засилено дежурство от специализирани екипи за ПБЗН.

Copyright ©2011-2016 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.