• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец януари 2020 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 499 сигнала за произшествия.

От тях 337 са сигнали за пожари, 129 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 33 за лъжливи повиквания.

При пожарите няма загинали, има един пострадал.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 75 бр.
2. Пожар без материални загуби - 262 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 6 бр.
4. Авария – 7 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 3 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 9 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 9 бр.
8. Техническа помощ - 95 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 33 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 9 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 11 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 226 бр.
5. Техническа неизправност - 14 бр.
6. Нарушена технология – 1 бр.
7. Природни явления – 10 бр.
8. Умисъл – 7 бр.
9. В процес на установяване – 9 бр.
10. Други - 53 бр.
11. Строителна неизправност - 10 бр.
12. Огневи работи - 1 бр.
13. Самозапалване - 9 бр.
14. Детска игра - 1 бр.
15. Некачествен ремонт - 1 бр.
16. Не се изисква – 71 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 19 бр.
2. Селско и рибно стопанство - 6 бр.
3. Горско стопанство – 1 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 56 бр.
5. Търговия и ремонт - 7 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 5 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 126 бр.
8. Образование – 2 бр.
9. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
11. Държавно управление - 2 бр.
12. Други дейности - 48 бр.
13. Не се изисква – 83 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 107 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 41 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 464 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.