• PBZN
  • PBZN

Евакуация и обучение на деца от ДГ № 73 „Маргарита”

SUPBZN

На 8 януари се проведе учебна евакуация по плана за защита при бедствия на пребиваващите в столичната Детска градина №73 „Маргарита“ на тема: „Обгазяване в близост до района на детската градина, вследствие на пожар“. След включване на сирените с бързи действия и без паника, с помощта на педагозите, децата хванати за ръце бяха евакуирани в скривалището на детската градина, за да не вдишват вредни продукти от горенето. По време на евакуацията децата бяха насочвани от педагозите да поставят блузите на устата и носа под формата на игра. Веднага щом заеха определените места в скривалището, съгласно схемата на разположение на групите, учителите направиха поименна проверка на децата, като се четяха имената от дневника, а децата отговарят с „аз“. От кухненския персонал беше донесено в скривалището 2 хляба и вода.

След получаване на съобщението, че няма опасност от обгазяване, групата за наблюдение и оповестяване, заедно с директора извършиха визуален оглед на сградата отвътре, след което децата се прибраха по групите си.

Младши инспектор Коля Карамихалева от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ представи на децата от 3-та и 4-та група презентация на тема: „Природни бедствия. Как да се предпазим от тях“. След това, заедно с инспектор Габриела Гигова от Девета Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на децата им бяха демонстрирани части от облеклото на пожарникарят - пожарникарска каска, горна част на пожарникарска дреха, специални пожарникарски ръкавици и пожарникарски колан с осигурително въже с метална карабина. Също така, децата имаха възможността да облекат и да се снимат с малък детски пожарникарски костюм.

Обучението е част от процеса за формиране у подрастващите на адекватни модели за поведение и реакция при извънредни ситуации, в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Закона за защита при бедствия.

Снимки от проведеното обучение можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.