• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец юни 2020 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 355 сигнала за произшествия.

От тях 204 са сигнали за пожари, 123 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 28 за лъжливи повиквания.

При пожарите има пет пострадали, загинали няма.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 61 бр.
2. Пожар без материални загуби - 143 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 11 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 2 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
7. Инцидент с източници на йонизиращи лъчения - 1 бр.
8. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 2 бр.
9. Катастрофа с транспортни средства - 6 бр.
10. Техническа помощ - 96 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 19 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 20 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 131 бр.
4. Техническа неизправност - 16 бр.
5. Нарушена технология – 1 бр.
6. Природни явления – 20 бр.
7. Умисъл – 7 бр.
8. В процес на установяване – 7 бр.
9. Други - 38 бр.
10. Строителна неизправност - 2 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 2 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Не се изисква – 62 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 9 бр.
2. Строителство - 2 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 1 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 40 бр.
5. Търговия и ремонт - 7 бр.
6. Добивна промишленост - 2 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 6 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 85 бр.
9. Образование – 1 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 2 бр.
12. Държавно управление - 2 бр.
13. Други дейности - 35 бр.
14. Не се изисква – 77 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 57 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 40 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 137 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.