• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец юли 2018 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 392 сигнала за произшествия.

От тях 206 са сигнали за пожари, 168 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 18 за лъжливи повиквания.

Има 3-ма пострадали, загинали няма.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 84 бр.
2. Пожар без материални загуби - 122 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 4 бр.
4. Авария – 8 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 2 бр.
7. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 3 бр.
8. Катастрофа с транспортни средства - 8 бр.
9. Техническа помощ - 142 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 42 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 1 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 12 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 99 бр.
5. Техническа неизправност - 19 бр.
6. Природни явления – 45 бр.
7. Умисъл – 15 бр.
8. В процес на установяване – 14 бр.
9. Други - 54 бр.
10. Строителна неизправност - 3 бр.
11. Огневи работи - 3 бр.
12. Не се изисква – 67 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 10 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 1 бр.
4. Горско стопанство – 1 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 60 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
7. Търговия и ремонт - 13 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 6 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 109 бр.
10. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 7 бр.
12. Държавно управление - 4 бр.
13. Други дейности - 37 бр.
14. Не се изисква – 86 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 37 бр.
16. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 53 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 363 бр.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.