• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец юни 2018 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 444 сигнала за произшествия.

От тях 188 са сигнали за пожари, 232 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 24 за лъжливи повиквания.

Има 2-ма пострадали, загинали няма.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 75 бр.
2. Пожар без материални загуби - 113 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 4 бр.
4. Авария – 5 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 4 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 7 бр.
8. Техническа помощ - 211 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 16 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 89 бр.
4. Техническа неизправност - 17 бр.
5. Природни явления – 88 бр.
6. Умисъл – 17 бр.
7. В процес на установяване – 14 бр.
8. Други - 51 бр.
9. Детска игра - 2 бр.
10. Не се изисква – 100 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 11 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 1 бр.
4. Горско стопанство – 1 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 54 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 2 бр.
7. Търговия и ремонт - 6 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 15 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 105 бр.
10. Образование - 7 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 8 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
13. Финансови и застрахователни дейности - 2 бр.
14. Държавно управление - 11 бр.
15. Други дейности - 45 бр.
16. Не се изисква – 107 бр.
17. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 40 бр.
18. Операции с недвижими имоти – 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 45 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 390 бр.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.