• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец октомври 2018 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 705 сигнала за произшествия.

От тях 560 са сигнали за пожари, 115 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 30 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и пет пострадали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 91 бр.
2. Пожар без материални загуби - 469 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 8 бр.
4. Авария – 7 бр.
5. Инцидент с опасни вещества и материали - 7 бр.
6. Инцидент с източници на йонизиращи лъчения - 1 бр.
7. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 2 бр.
8. Катастрофа с транспортни средства - 12 бр.
9. Техническа помощ - 78 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 25 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 4 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 13 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 449 бр.
5. Техническа неизправност - 20 бр.
6. Нарушена технология – 2 бр.
7. Природни явления – 4 бр.
8. Умисъл – 16 бр.
9. В процес на установяване – 12 бр.
10. Други - 47 бр.
11. Строителна неизправност - 1 бр.
12. Самозапалване - 3 бр.
13. Детска игра - 3 бр.
14. Не се изисква – 75 бр.
15. Неконтролируемо изпускане на води – 1 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 11 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 44 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 57 бр.
5. Търговия и ремонт - 5 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 4 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 176 бр.
8. Образование - 4 бр.
9. Култура, спорт и развлечения - 2 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
11. Държавно управление - 2 бр.
12. Други дейности - 79 бр.
13. Не се изисква – 159 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 127 бр.
15. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.
16. Дейности на екстериториални организации и служби – 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 55 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 362 бр.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.