• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец април 2020 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 423 сигнала за произшествия.

От тях 289 са сигнали за пожари, 106 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 26 за лъжливи повиквания.

При пожарите няма загинали или пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 56 бр.
2. Пожар без материални загуби - 233 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 9 бр.
4. Авария – 12 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 9 бр.
8. Техническа помощ - 76 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 22 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 3 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 9 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 218 бр.
5. Техническа неизправност - 9 бр.
6. Природни явления – 17 бр.
7. Умисъл – 14 бр.
8. В процес на установяване – 9 бр.
9. Други - 24 бр.
10. Строителна неизправност - 2 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 5 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Не се изисква – 63 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 10 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 16 бр.
5. Горско стопанство – 1 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 33 бр.
7. Търговия и ремонт - 2 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 7 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 112 бр.
10. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
12. Държавно управление - 2 бр.
13. Други дейности - 72 бр.
14. Не се изисква – 80 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 54 бр.
16. Административни и спомагателни дейности - 3 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 35 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 47 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.