• PBZN
  • PBZN


Издаване на документи
Структурните звена на СДПБЗН извършват следните административни услуги по искане на заинтересовани лица:

  1. Издават Становища за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 1

  2. Издават Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането в експлоатация на строежите. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 2

  3. Издават Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 3

  4. Издават Сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 4

  5. Издават удостоверителни документи за възникнали произшествия. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 5

  6. Издават заверени копия и дубликати на документи. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 6

  7. Предоставят достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 7


Работно време на деловодството на СДПБЗН (ул. „Екзарх Йосиф” № 46) – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, без прекъсване.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.