• PBZN
  • PBZN


Издаване на документи
Структурните звена на СДПБЗН извършват следните административни услуги по искане на заинтересовани лица:

  1. Издават Становища за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност, код 987 в регистъра на административни услуги - Link. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 1

  2. Издават Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането в експлоатация на строежите, код 1305 в регистъра на административни услуги - https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/22677. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 2

  3. Издават Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, код 1529 в регистъра на административни услуги - https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1529. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 3

  4. Издават Сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност, код 449 в регистъра на административни услуги - https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/21853. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 4

  5. Издават удостоверителни документи за възникнали произшествия, код 1528 в регистъра на административни услуги - https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/22959. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 5

  6. Издават заверени копия и дубликати на документи, код 1773 в регистъра на административни услуги - https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/23146. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 6

  7. Издават Разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, код 988 в регистъра на административни услуги - https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/22612. Заинтересованото лице подава писмено Искане по Образец 7


Работно време на деловодството на СДПБЗН (ул. „Екзарх Йосиф” № 46) – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, без прекъсване.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.