• PBZN
  • PBZN

Конкурс за разработване на есе за младежи по случай Международния ден на доброволеца

SUPBZN

По случай Международния ден на доброволеца - 5-ти Декември се организира конкурс за разработване на есе за младежи, навършили 16 и ненавършили 18 години. Целта е да представите своята гледна точка по отношение на нуждата от оказване на безвъзмездна помощ на доброволни начала от непознати хора на професионалните структури и на населението при възникнала извънредна ситуация за овладяване на пожари, наводнения, снеговалежи и др.

Допустими участници: Ученици на възраст между навършили 16 и ненавършили 18 години.

Изисквания:

• Обем - до 3 печатни /4 ръкописни страници.
• Начин и срок за предаване на творбите - на електронна поща: esedobrovolci@gmail.com в срок до 5-ти Декември 2023 г. (включително).
• Придружаваща информация - трите имена на автора, навършени години към 5.12.2023 г., населено място, електронна поща и телефон за контакт на автора/родителя.
• Всеки автор може да участва само с едно есе.

Избор на победителите и награди.

Оценяването ще се извърши от комисия, сформирана от представители от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи, „Национална асоциация на доброволците в Република България” и Министерство на образованието и науката. Есетата, които отговарят на изискванията, ще бъдат предоставени на комисията без личните данни на авторите. Есета, неотговарящи на изискванията няма да бъдат разглеждани.

Основни критерии за оценяване:

• тематична свързаност на есето;
• структура: увод – изложение – заключение;
• последователност/логика на изложението;
• спазване на правилата за правопис и пунктуация;
• оригинална гледна точка на автора по темата.

Наградите за трите отличени есета са както следва: за първо място - лаптоп; за второ място - таблет; за трето място - електронна книга.

Победителите ще бъдат обявени на 19.01.2024 г. като имената на печелившите и техните есета ще бъдат публикувани на интернет страницата www.navrb.bg. Наградите ще бъдат връчени по време на церемонията „Пожарникар на годината - 2023 г.“.

*Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.