• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец май 2024 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 343 сигнала за произшествия.

От тях 188 са сигнали за пожари, 123 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 32 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама пострадали, загинали няма.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 78 бр.
2. Пожар без материални загуби - 110 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 4 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 1 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 12 бр.
7. Техническа помощ - 102 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 28 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 1 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 17 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 108 бр.
5. Техническа неизправност - 13 бр.
6. Нарушена технология – 3 бр.
7. Природни явления – 34 бр.
8. Умисъл – 9 бр.
9. В процес на установяване – 7 бр.
10. Други - 35 бр.
11. Строителна неизправност - 1 бр.
12. Самозапалване - 1 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Не се изисква – 53 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 8 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Транспорт, складиране и пощи – 47 бр.
4. Търговия и ремонт - 4 бр.
5. Хотелиерство и ресторантьорство - 5 бр.
6. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 86 бр.
7. Образование – 8 бр.
8. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
9. Хуманно здравеопазване и социална работа - 5 бр.
10. Държавно управление - 2 бр.
11. Други дейности - 24 бр.
12. Не се изисква – 51 бр.
13. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 69 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 23 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 558 бр.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.