• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец юли 2017 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 475 сигнала за произшествия.

Няма пострадали и загинали.
По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 95 бр.
2. Пожар без материални загуби - 188 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 5 бр.
4. Бедствие - 0 бр.
5. Авария – 5 бр.
6. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
7. Инцидент с опасни вещества и материали - 0 бр.
8. Инцидент с източници на йонизиращи лъчения - 0 бр.
9. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване - 2 бр.
10. Катастрофа с транспортни средства - 12 бр.
11. Техническа помощ - 167 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение - 37 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 0 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 17 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 164 бр.
5. Техническа неизправност - 24 бр.
6. Нарушена технология – 0 бр.
7. Природни явления – 60 бр.
8. Умисъл – 9 бр.
9. В процес на установяване - 24 бр.
10. Други - 55 бр.
11. Строителна неизправност - 1 бр.
12. Огневи работи - 4 бр.
13. Самозапалване - 1 бр.
14. Детска игра - 0 бр.
15. Некачествен ремонт - 0 бр.
16. Не се изисква – 79 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 9 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 10 бр.
5. Горско стопанство – 4 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 58 бр.
7 Издателство, медии, далекосъобщения - 2 бр.
8. Търговия и ремонт - 7 бр.
9. Добивна промишленост - 0 бр.
10. Хотелиерство и ресторантьорство - 10 бр.
11. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 133 бр.
12. Професионални дейности и научни изследвания - 0 бр.
13. Образование - 4 бр.
14. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
15. Хуманно здравеопазване и социална работа - 4 бр.
16. Финансови и застрахователни дейности - 0 бр.
17. Държавно управление - 5 бр.
18. Други дейности - 58 бр.
19. Не се изисква – 98 бр.
20. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 68 бр.
21. Административни и спомагателни дейности - 2 бр.
22. Дейности на екстериториални организации и служби – 0 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са реагирали и на сигнали за:
- Дежурство с пожарна техника - 317 бр.
- Лъжлив сигнал за тревога - 26 бр.
- Помощ на други РСПБЗН - 84 бр.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.