• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец ноември 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 422 сигнала за произшествия.

От тях 277 са сигнали за пожари, 121 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 24 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама загинали и двама пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 84 бр.
2. Пожар без материални загуби - 193 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 7 бр.
4. Авария – 5 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 8 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 12 бр.
8. Техническа помощ - 88 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 27 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 5 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 10 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 189 бр.
5. Техническа неизправност - 9 бр.
6. Нарушена технология – 4 бр.
7. Природни явления – 18 бр.
8. Умисъл – 12 бр.
9. В процес на установяване – 19 бр.
10. Други - 44 бр.
11. Самозапалване - 3 бр.
12. Детска игра - 2 бр.
13. Не се изисква – 56 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 13 бр.
2. Строителство - 3 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 4 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 53 бр.
5. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
6. Търговия и ремонт - 5 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 3 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 108 бр.
9. Образование – 1 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
11. Други дейности - 61 бр.
12. Не се изисква – 72 бр.
13. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 72 бр.
14. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 35 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 374 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.