• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец юли 2020 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 646 сигнала за произшествия.

От тях 238 са сигнали за пожари, 382 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 26 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и един пострадал.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 88 бр.
2. Пожар без материални загуби - 150 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 8 бр.
4. Бедствие - 1 бр.
5. Авария – 4 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 4 бр.
7. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 4 бр.
8. Катастрофа с транспортни средства - 3 бр.
9. Техническа помощ - 358 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 1 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 22 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 131 бр.
5. Техническа неизправност - 26 бр.
6. Нарушена технология – 1 бр.
7. Природни явления – 255 бр.
8. Умисъл – 9 бр.
9. В процес на установяване – 15 бр.
10. Други - 56 бр.
11. Строителна неизправност - 1 бр.
12. Самозапалване - 3 бр.
13. Детска игра - 3 бр.
14. Некачествен ремонт - 1 бр.
15. Не се изисква – 70 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 21 бр.
2. Преработваща промишленост – 3 бр.
3. Строителство - 3 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 5 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 67 бр.
6. Търговия и ремонт - 10 бр.
7. Хотелиерство и ресторантьорство - 9 бр.
8. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 178 бр.
9. Професионални дейности и научни изследвания - 2 бр.
10. Образование – 3 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 5 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 15 бр.
13. Държавно управление - 3 бр.
14. Други дейности - 89 бр.
15. Не се изисква – 131 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 76 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 39 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 276 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.