• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец март 2018 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 584 сигнала за произшествия.

От тях 240 са сигнали за пожари, 325 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 19 за лъжливи повиквания.

Има 1 загинал и 7 пострадали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 91 бр.
2. Пожар без материални загуби - 149 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 6 бр.
4. Авария – 14 бр.
5. Катастрофа с транспортни средства - 7 бр.
6. Техническа помощ - 298 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 41 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 8 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 11 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 128 бр.
5. Техническа неизправност - 14 бр.
6. Природни явления – 200 бр.
7. Умисъл – 15 бр.
8. В процес на установяване – 11 бр.
9. Други - 49 бр.
10. Строителна неизправност - 4 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 6 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Не се изисква – 76 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 13 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 4 бр.
5. Горско стопанство – 3 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 58 бр.
7 Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
8. Търговия и ремонт - 6 бр.
9. Хотелиерство и ресторантьорство - 7 бр.
10. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 158 бр.
11. Професионални дейности и научни изследвания - 2 бр.
12. Образование - 16 бр.
13. Култура, спорт и развлечения - 6 бр.
14. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
15. Държавно управление - 10 бр.
16. Други дейности - 82 бр.
17. Не се изисква – 132 бр.
18. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 61 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Дежурство с пожарна техника - 388 бр.
- Помощ на други РСПБЗН - 59 бр.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.