• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец април 2024 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 495 сигнала за произшествия.

От тях 377 са сигнали за пожари, 87 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 31 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали и трима пострадали.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 92 бр.
2. Пожар без материални загуби - 285 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 5 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Катастрофа с транспортни средства - 8 бр.
6. Техническа помощ - 70 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 36 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 4 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 21 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 267 бр.
5. Техническа неизправност - 8 бр.
6. Нарушена технология – 1 бр.
7. Природни явления – 9 бр.
8. Умисъл – 6 бр.
9. В процес на установяване – 5 бр.
10. Други - 48 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 1 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Не се изисква – 56 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 8 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 9 бр.
5. Горско стопанство – 1 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 37 бр.
7. Търговия и ремонт - 1 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 8 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 130 бр.
10. Образование – 3 бр.
11. Хуманно здравеопазване и социална работа - 3 бр.
12. Държавно управление - 2 бр.
13. Други дейности - 64 бр.
14. Не се изисква – 59 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 137 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 39 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 543 бр.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.