• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец октомври 2020 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 318 сигнала за произшествия.

От тях 215 са сигнали за пожари, 79 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 24 за лъжливи повиквания.

При пожарите има четирима пострадали, загинали няма.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 75 бр.
2. Пожар без материални загуби - 140 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 6 бр.
4. Авария – 6 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 7 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 14 бр.
8. Техническа помощ - 45 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 32 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 1 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 20 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 123 бр.
5. Техническа неизправност - 23 бр.
6. Природни явления – 7 бр.
7. Умисъл – 6 бр.
8. В процес на установяване – 13 бр.
9. Други - 33 бр.
10. Строителна неизправност - 1 бр.
11. Огневи работи - 3 бр.
12. Самозапалване - 1 бр.
13. Не се изисква – 31 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 9 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 2 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 51 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
7. Търговия и ремонт - 3 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 4 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 71 бр.
10. Образование – 1 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 1 бр.
12. Държавно управление - 2 бр.
13. Други дейности - 28 бр.
14. Не се изисква – 47 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 68 бр.
16. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 23 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 269 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.