• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZN


За месец декември 2020 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 413 сигнала за произшествия.

От тях 260 са сигнали за пожари, 114 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 39 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама загинали и един пострадал.По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби – 99 бр.
2. Пожар без материални загуби - 161 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 12 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 15 бр.
8. Техническа помощ - 81 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 46 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 8 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 11 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 146 бр.
5. Техническа неизправност - 18 бр.
6. Природни явления – 26 бр.
7. Умисъл – 9 бр.
8. В процес на установяване – 14 бр.
9. Други - 42 бр.
10. Строителна неизправност - 3 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Самозапалване - 1 бр.
13. Не се изисква – 49 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 12 бр.
2. Селско и рибно стопанство - 1 бр.
3. Транспорт, складиране и пощи – 53 бр.
4. Издателство, медии, далекосъобщения - 2 бр.
5. Търговия и ремонт - 6 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 1 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 96 бр.
8. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
9. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
10. Държавно управление - 3 бр.
11. Други дейности - 28 бр.
12. Не се изисква – 83 бр.
13. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 86 бр.
14. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 43 бр.
- Дежурство с пожарна техника – 185 бр.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.