• PBZN
  • PBZN


В работата

Спазвайте точно технологичния режим и инструкциите за работа на машините, апаратите и съоръженията, за да осигурите Вашата безопасност.

Поддържайте изправна контролно-измервателната апаратура.

При нарушени параметри за температура, скорост и налягане, веднага спрете работа! Ако производственият процес не позволява това, незабавно уведомете отговорния ръководител.

Следете за изправността на отоплителната, електрическата и вентилационната инсталация и при констатирани нередности, вземете необходимите мерки.

За опасните технологични възли е задължително да има инструктаж как да се действа при възникнало запалване. Да се познава действието с противопожарни уреди! Не се допускат на работа неквалифицирани и неинструктирани по пожарна безопасност работници и служители!

Не се допуска извършването на огневи работи от неквалифицирани лица, на необезопасени и несъоръжени в пожарно отношение площадки!

При напускане на работното си място проверете отоплителните печки! Оставените без контрол уреди са реална опасност за пожар.

Поддържайте в постоянна готовност за действие противопожар­ните уреди и съоръжения, пожароизвестителните и пожарогасителни инсталации и съобщителни средства.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.